Inventeringar

Foto: Amber Grimfalk Det har nu gjorts två inventeringar i parken.

Mikael Hagström har gått igenom udden och har märkt ut träd som är i ålder med parkens skapande. Han har även hittat exempel på den rödlistade talltickan och några signalarter - tex skuggmossa, sotlav, blåmossa och långflikmossa. Mikael har i sin rapport även gett förslag till hänsyn vid restaurering. Rapporten ligger som PDF-fil längst ner på sidan.

Göran Fagerås fick i uppdrag att inventera "hagdelen" bakom församlingshemmet. Han har nu märkt upp alla träd som är värda att bevara, vilka som bör tas bort och vilka träd som behöver andra åtgärder (tex att beskäras eller att göras till högstubbe). En skriftlig rapport kommer även från Göran.