Projektet i praktiken

Rent praktiskt handlar projektet om att:

 • Inventera och bedöma trädbeståndet
 • Gallra och/eller beskära höga lövträd
 • Inventering av insekter
 • Gallra och hamla träd utmed nedfarten
 • Gallra hagmarken
 • Restaurera och bredda stigar
 • Rusta upp platsen vid stora granen
 • Rusta upp viloplatser
 • Sätta upp skyltar
 • Fågelholkar
 • Utforma och sprida information om parken
 • Planera och eventuellt påbörja en naturlekpark